Skip to main content

Barnefordeling

Hvor skal barnet bo?

Barnefordeling

Et samlivsbrudd fører som regel med seg mye usikkerhet og mange spørsmål. Barnefordeling kan være et konfliktfylt tema. Selv om dette er et spørsmål som betyr mye for begge parter, er det viktig å fokusere på å ivareta barna på best mulig måte.

I saker der foreldrene er uenige om bosted for barnet, foreldreansvar, samvær eller flytting er det barneloven som gjelder. Slike saker kalles en foreldretvist. Lovgiver har valgt å bytte ut ordet «barnefordelingssak» som det før ble kalt til «foreldretvist» da slike tvister er mellom barnets foreldre.

Hovedfokuset etter barneloven, er at «barnets beste» skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører barn. I en fortvilende situasjon, kan det være nødvendig å minne seg på at ens egne følelser og behov av og til må vike av hensyn til barnet.

Det anses alltid til barnets beste om foreldrene selv klarer å komme til enighet om de spørsmålene som reises om bosted, samvær og foreldreansvar. Dette er også grunnen til at det må gjennomføres en obligatorisk mekling i en foreldretvist. Kun i de tilfellende der foreldrene ikke klarer å løse konflikten under mekling kan saken tas videre til retten for en avgjørelse.

Der en tvist er brakt inn til retten vil domstolen som hovedregel også forsøke å mekle mellom partene i noe som kalles et saksforberedende rettsmøte. Dommeren vil som oftest få hjelp av en sakkyndig psykolog. Slike møter kan bidra til at partene kommer frem til en avtale uten at dommeren avsier dom. Dersom foreldrene fremdeles ikke kommer til en enighet vil saken gå videre til en hovedforhandling hvor saken avgjøres ved dom.

Det er ofte lurt å oppsøke en advokat for bistand på et tidlig tidspunkt i saken for å få klarlagt hvilke regler som gjelder og hvordan man kan gå frem i slike saker.

Hos hvem skal barnet bo fast?

Det første spørsmålet foreldrene må bli enige om er hvor barnet skal bo fast. Foreldrene kan avtale at barnet skal bo fast hos begge (delt bosted), eller bare hos én av foreldrene. Den forelderen som har fast bosted, eller begge foreldrene ved delt bosted, har anledning til på egen hånd å ta en del viktige avgjørelser på vegne av barnet. Eksempler på slike avgjørelser kan være hvor i landet barnet skal bo og om barnet skal gå i barnehage. Det finnes noen egne regler om flytting osv. i barneloven som setter begrensninger for hva bostedsforelderen kan bestemme.

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige om hos hvem barnet skal bo fast, kan retten i utgangspunktet bare avgjøre at barnet skal bo fast hos én av foreldrene. Det skal mye til før retten avgjør at barnet skal bo fast hos begge foreldrene. Grunnen til det er at delt bosted som regel krever en form for samarbeid mellom foreldrene. Slikt samarbeid er det ofte ikke når saken har gått til domstolen for avgjørelse.

Samvær

Det neste spørsmålet foreldrene må ta stilling til er hvor mye samvær barnet skal ha med den forelderen som ikke har fast bosted.  Barnet har en egen rett til samvær med hver av foreldrene. Begge foreldrene har et gjensidig ansvar for å sikre at samværsretten blir oppfylt.

Dersom barnet bor hos én av foreldrene, har den andre forelderen rett til samvær med barnet, dersom annet ikke er bestemt. Selv om begge foreldrene har rett til samvær med barnet uten at dette er avtalt, er det som regel lurt å avtale omfanget av samværet nærmere.

Det er i utgangspunktet foreldrene selv som skal avgjøre omfanget av samværet. Det følger av barnelova § 43 at omfanget skal avgjøres på bakgrunn av hva foreldrene mener er det beste for barnet. Det er derfor viktig å unngå at spørsmålet om samvær blir en drakamp mellom foreldrene. Det bør forsøkes å oppnå en dialog med sikte på hva som er det beste for barnet.

Det er helt opp til foreldrene å finne den løsningen som er til det beste for deres barn. Avgjørelsen skal blant annet legge vekt på best mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, barnets tilknytning til nærmiljøet, reiseavstand mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers.

Vi hos Auxilium anbefaler at det utarbeides en klar og tydelig avtale om samvær. Avtalen bør blant annet regulere hvor mye samvær det skal være i hverdagene og i feriene, samt tidspunkt og steder for henting og levering. En klar skriftlig avtale vil kunne være med på å minske fremtidige konflikter mellom foreldrene og den vil også kunne sørge for stabilitet for barnet. Vi i Auxilium har lang erfaring med å hjelpe foreldre med å utarbeide en tydelig avtale som regulerer fast bosted og samvær for barn. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Foreldreansvaret

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold. Det som hører til under foreldreansvaret et blant annet å endre navn på barnet, bestille pass for barnet, ta avgjørelse for barnet om medisinsk behandling og skolevalg. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet.

Barn som fødes fra og med 1 januar 2020 har i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette er uavhengig om foreldrene er gift, samboere eller ikke samboere.

For barn som er født før 1 januar 2020 er det andre regler. Dette er fordi loven ble endret fra denne datoen. Hvis foreldrene var gift når barnet ble født har de automatisk felles foreldreansvar. Dersom foreldrene var registrerte samboere (samme adresse i folkeregisteret) på tidspunktet far signerer farskap har de felles foreldreansvar. Dette gjelder kun dersom barnet er født etter 01.01.2006. Dersom foreldrene hverken var gift eller bodde sammen har mor foreldreansvaret alene.

Foreldrene kan velge å endre foreldreansvaret ved å lage en ny avtale om foreldreansvar som må sendes til Folkeregisteret. Dersom foreldrene ikke er enig må saken tas til tingretten for en avgjørelse om foreldreansvar. En advokat kan hjelpe deg med å komme frem til en gyldig avtale om foreldreansvar. Eventuelt bistå med å sende saken til domstolen om partene ikke kommer frem til noen enighet.

Barnets medbestemmelsesrett

Etterhvert som barnet blir i stand til å gjøre seg opp en mening om ulike spørsmål, skal foreldrene høre hva barnet har å si før de tar avgjørelser om barnets personlige forhold. Foreldrene skal vektlegge barnets synspunkter basert på barnets alder og modenhet.

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg et synspunkt, skal få tilstrekkelig informasjon, og mulighet til å si sin mening, før det tas avgjørelser om hvem barnet skal bo hos fast, samvær og foreldreansvar. Barnets mening skal vektlegges etter alder og modenhet, og det skal legges stor vekt på barnets mening når barnet er fylt 12 år.

Behov for hjelp i forbindelse med barnefordeling?

Vi i Auxilium kan bistå med kunnskap og erfaring rundt spørsmål om hvor barnet skal bo, samvær, foreldreansvar og andre spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med samlivsbrudd. Vi ønsker å bidra til å finne den beste løsningen i enhver sak. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.