Skip to main content

Barnevern

Barnevernrett

Barnevernlovens formål er å bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Det er i hovedsak barnets foresatte som skal sørge for at barna får en god oppvekst. Gjennom barnevernloven og barnevernet skal staten sørge for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse.

En barnevernssak starter ofte med at barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding fra en ansatt i det offentlige, politiet eller en privatperson. Barneverntjenesten har også mulighet til å sende en bekymringsmelding til seg selv. Etter at bekymringsmeldingen er mottatt vil som regel barneverntjenesten starte opp en undersøkelse som i utgangspunktet skal gjennomføres snarest og innen tre måneder Når undersøkelsen er gjennomført skal barneverntjenesten vurdere om de skal tilby frivillige hjelpetiltak eller om de skal henlegge saken uten tiltak. I noen tilfeller vurderer barneverntjenesten at vilkårene for tvangstiltak er til stede, for eksempel omsorgsovertakelse. Dersom barneverntjenesten vurderer at vilkårene for tvangstiltak er til stede vil saken sendes til fylkesnemnda for behandling og avgjørelse. Fylkesnemnda er et domstollignende forvaltningsorgan. I slike saker har foreldre med partsrettigheter krav på å få dekket advokatbistand. Dette gjelder også for barn over 15 år. Partene har rett til å la seg bistå av en advokat under hele saken, også der det ikke vurderes tvangsvedtak. I slike saker må man som regel dekke advokatbistand selv.

En barnevernssak kan oppleves som belastende. Mange kan føle seg urettferdig behandlet og tenke at man er alene mot et stort apparat. Dette er forståelig. Det er imidlertid viktig å huske på at en barnevernssak sjelden fører til omsorgsovertakelse. Terskelen for å sende inn en bekymringsmelding er lav. Dette fører til at barneverntjenesten i mange tilfeller kommer frem til at forholdet det er meldt bekymring om, ikke gir grunn til å sette i gang tiltak. Barnevernet kan også bidra med hjelp til familien i form av for eksempel avlastning i hjemmet, støttekontakt, besøkshjem, eller og veiledning. Det er viktig å huske på at det å motta hjelp fra barnevernet ikke er et nederlag.

Det kan være betryggende å kontakte en advokat for bistand dersom man føler at saken er veldig belastende og vanskelig. En advokat kan hjelpe til med å vurdere saken, sørge for at rettigheter og plikter overholdes samt fungere som en støtte under møter.

Behandling i fylkesnemnda

Dersom barneverntjenesten vurderer at det er behov for tvangstiltak skal det reises sak for fylkesnemnda. Behandlingen i fylkesnemnda har mye til felles med en rettssak hvor representantene i fylkesnemnda skal fungere som dommere. Alle parter har rett til å bli hørt (for eksempel foreldre, barn og barneverntjenesten/kommunen). Fylkesnemnda skal fatte en avgjørelse på bakgrunn av de bevisene som er lagt frem.

Det følger av barnevernloven § 7-3 at behandlingen i fylkesnemnda skal være «betryggende, rask og tillitsskapende». Behandlingen skal være tilpasset tiltaket og sakens art. Det vil si at i saker hvor det er snakk om tvangstiltak som iverksettelse av leksehjelp eller fritidsaktiviteter (såkalte hjelpetiltak), bør behandlingen være avslappet og ikke spesielt omfattende. I saker hvor det er snakk om omsorgsovertakelse kan det derimot være nødvendig med en mer formell tone. Uansett skal hovedfokuset i behandlingen være hva som er barnets beste.

I en sak mot barnevernet gjelder det å være klar på sine egne styrker, og hvorfor man mener det er til barnets beste å gjøre noe annet enn det barnevernet foreslår. Samtidig lønner det seg som oftest å være ærlig på eventuelle svakheter en måtte ha.

Familiens advokat

Fra det tidspunktet barnevernet vurderer tvangstiltak har man krav på å få dekket advokatbistand. Barnevernssaker er ofte kompliserte, og det er derfor viktig å få på plass en advokat så fort som mulig. Advokaten kan hjelpe til under hele saken og gi gode råd på et tidlig tidspunkt. Det er derfor viktig å velge en advokat som har erfaring innenfor feltet og som kan tilby god faglig kompetanse. Den private part har rett til selv å velge advokat. Dersom du ikke vil eller klarer å finne en egen advokat, vil fylkesnemnda finne en advokat for deg.

Du har også rett til å benytte deg av advokat i saker som ikke gjelder tvangstiltak, men da må man som hovedregel dekke advokatkostnader selv. Det er imidlertid mulig å søke om å få dette dekket, dersom man har inntekt under en viss grense. En advokat vil som regel kostnadsfritt kunne svare på om dette gjelder deg.

Vi i Auxilium har lang erfaring med barnevernssaker. Vi vet at møtet med barnevernet kan være vanskelig for mange. Det er viktig for oss å møte foreldre og barn med respekt, og vi fokuserer på at deres ønsker og meninger skal bli hørt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.